REGULAMIN QQMODELS.PL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. QQMODELS.PL – Serwis, działający pod adresem www.qqmodels.pl.

2. Administrator - QQMODELS LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem 282 Lincoln Road, PE1 2ND Peterborough. Company number 12040442

3. Użytkownik – osoba prawna, osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (powyżej 18 roku życia) lub osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej powyżej 16 roku życia - przy czym musi ona dysponować zgodą opiekuna prawnego na posiadanie konta w Serwisie. Zgoda ta musi zostać okazana Administratorowi na każde jego żądanie.

4. Nazwa Użytkownika – imię i nazwisko lub nazwa działalności zaczerpnięte automatycznie z aplikacji Facebook lub Google + za pomocą której dokonano rejestracji w Serwisie. Nazwa użytkownika nie może być jednocześnie adresem strony internetowej , natomiast nazwa może być pseudonimem artystycznym, pod którym użytkownik występuje w innych społecznościach, o weryfikację czego Administrator może wnioskować.

5. Dane osobowe – wszelkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji albo późniejszego uzupełniania Konta Użytkownika, w szczególności: imię i nazwisko lub wybrana nazwa przy rejestracji , adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników), data urodzenia (widoczny w profilu jako wiek), wiek, miasto i województwo zamieszkania, wzrost, waga, wymiary ciała, kolor włosów, wykonywana profesja, doświadczenie zawodowe.

6. Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej QQMODELS.PL określona adresem e-mail oraz hasłem, dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.

7. Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) obejmujący utrzymanie Konta Użytkownika w serwisie oraz jego dodatkowe funkcjonalności.

8. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.qqmodels.pl, będąca własnością QQMODELS LDT.

9. Regulamin – niniejszy dokument.

10. Treść – oznacza Komentarze, Polubienia, Referencje, Ogłoszenia oraz utwory, w szczególności zdjęcia zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

11. Komentarz – każda publikowana treść odnosząca się do zdjęcia zamieszczonego w Serwisie lub Profilu Użytkownika.

12. Referencje – opinia dotycząca współpracy z Użytkownikiem w branży modelingu i foto modelingu wystawiona przez innego Użytkownika.

13. Polubienie – pozytywna ocena zdjęcia Użytkownika zamieszczonego na jego Profilu w Serwisie, dodana przez innego Użytkownika, wyrażona znakiem graficznym w postaci czerwonego serca.

14. Profil – strona www każdego Użytkownika w Serwisie, utrzymywana w ramach Konta Użytkownika.

15. Ogłoszenie – opublikowana w Serwisie Treść mająca na celu powiadomienie o czymś odbiorcy, może zostać zamieszczona przez Użytkownika .

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z QQMODELS.PL .

2. Serwis pełni funkcję społecznościowej platformy promocyjnej branży foto modelingu, skupiającej modelki, modelów, fotografów wizażystów, stylistów i retuszerów, służącej do wymiany doświadczeń oraz kontaktów w celu kreowania wizerunku w branży modelingu i foto modelingu. Nie akceptujemy zatem fotografii o charakterze amatorskim, natomiast dbając o poziom dodanych prac wymagamy minimalnego poziomu technicznego i artystycznego dodanych prac. Zdjęcia powinny przedstawiać efekty sesji zdjęciowej (foto modelingu) a nie jej kulis.

3. Serwis oraz zawarte w nim materiały – z wyłączeniem treści pochodzących od Użytkowników i materiałów pochodzących od innych usługodawców, stanowią własność Administratora.

4. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów zamieszczonych w Serwisie nie jest dozwolone chyba, że na zlecenie upoważnionego do tego
organu, na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych w Serwisie zdjęć, a czynność ta nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

6. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie prawidłowego świadczenia usług przez Serwis.

7. W trakcie procedury rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w szerszym zakresie niż w pkt II. ust. 7. Powyższa zgoda obejmuje zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie tych danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych, ( zgodnie z ustawą z 1998 r. o ochronie danych osobowych Data Protection Act 1998 (DPA) oraz EU General Data Protection Regulation (GDPR)), w tym otrzymywanie informacji handlowej od Administratora w wiadomości prywatnej lub na podany w trakcie rejestracji adres e-mail.

8. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu oraz za ewentualną, niezamierzoną utratę Danych osobowych oraz Treści zgromadzonych na Koncie Użytkownika, jednak dokona należytych starań by zbiór ten odpowiednio zabezpieczyć.

9. Przeglądanie części Serwisu dostępne jest dla każdego odwiedzającego. Nie wymaga ono założenia Konta Użytkownika.

III. Rejestracja

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest założenie Konta Użytkownika.

2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i odbywa się za pośrednictwem konta posiadanego przez Użytkownika w aplikacji Facebook albo Google + lub za pomocą adresu email.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do uruchomienia w przyszłości odpłatnych Kont Użytkownika, tzw. Kont Premium.

4. Każde kolejne logowanie do Serwisu odbywa się za pośrednictwem aplikacji, za pośrednictwem której Użytkownik założył Konto Użytkownika.

5. Administrator może w przyszłości wyrazić zgodę na zmianę aplikacji do logowania dla danego Użytkownika, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione przesłanki.

6. Podczas zakładania Konta Użytkownika z aplikacji określonych w pkt. III ust. 2 pobierane są takie Dane osobowe jak: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres e-mail oraz data urodzenia.

7. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Użytkownik może uzupełnić Profil o dodatkowe informacje, takie jak m.in.: wykonywana profesja, posiadane doświadczenie zawodowe, wiek, miasto i województwo zamieszkania, wzrost, waga, wymiary ciała, długość oraz kolor włosów.

8. Użytkownik będący osobą prawną po założeniu Konta Użytkownika w Serwisie zostanie dodatkowo poproszony o podanie nazwy oraz adresu siedziby.

9. Wszyscy Użytkownicy mogą dodatkowo wybrać interesujący ich obszar współpracy spośród kategorii: Portret, Fashion, Glamour, Komercyjne, Akt, Bielizna, TFP, Alternatywa itp.

10. Nazwą Konta Użytkownika będzie imię i nazwisko Użytkownika zaimportowane z aplikacji Facebook albo Google + lub nazwa wybrana manualnie przez użytkownika w trakcie procesu rejestracji. Nazwa użytkownika nie może być jednocześnie adresem strony internetowej. Nazwa będąca pseudonimem artystycznym, pod którym użytkownik występuje w innych społecznościach, może zostać poddany weryfikacji na wniosek Administratora.

11. W wyjątkowych sytuacjach Użytkownik może zostać poproszony przez Administratora o zmianę nazwy Konta Użytkownika (np. w przypadku kiedy nazwa zawiera adresy internetowe). Zmiana zostanie dokonana przez administratora w terminie do 7 dni od zakończenia konwersacji pomiędzy stronami. Modelki, modele, fotografowie mogą wystąpić pod imieniem i nazwiskiem lub mogą przyjąć nazwę użytkownika / pseudonim artystyczny zgodny z prowadzoną przez niego działalnością, co podlegać będzie weryfikacji Administracji serwisu. Niezastosowanie się do prośby zmiany nazwy użytkownika Administratora w przewidzianym terminie skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu.

12. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
    a) wykorzystywanie wprowadzonych przez niego Treści w ramach swojego Konta Użytkownika do promocji tego konta poprzez Serwis oraz powiązane z nim profile na portalach społecznościowych,
    b) otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.

IV. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do:
    a) przestrzegania zapisów Regulaminu,
    b) przestrzegania praw autorskich Treści zamieszczonych w Serwisie,
    c) zawiadamiania Administratora o każdym przypadku łamania Regulaminu przez innych Użytkowników,
    d) powstrzymania się od zamieszczania w Serwisie Treści, które są powszechnie uważane za wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub sprzeczne z celem i zasadami funkcjonowania Serwisu,
    e) przedstawiania wypowiedzi, które cechować powinna wartość merytoryczna, należy unikać wpisów pozbawionych klasy,
    f) dbania o możliwie wysoki poziom techniczny i artystyczny dodawanych materiałów,
g) unikania dodawania zdjęć osób/modeli małoletnich, ze względu na dostęp treści 'tylko dla dorosłych', chyba, że twórca posiada stosowne zgody do publikacji zdjęć tych osób w takich miejscach,

V. Funkcjonowanie Serwisu

1. W ramach funkcjonowania Serwisu Użytkownik może zamieszczać Treści, w szczególności zdjęcia, Komentarze, Polubienia oraz Referencje.

2. Serwis umożliwia bezpłatne dodawanie Ogłoszeń. Odpowiadać na Ogłoszenia można za pośrednictwem Serwisu lub danych kontaktowych podanych w treści Ogłoszenia.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania lub kasowania Ogłoszeń jeżeli uzna, iż są one wulgarne, pozbawione klasy, niemerytoryczne bądź naruszają obowiązujące przepisy prawa.

4. Każde Konto Użytkownika posiada powiadomienia systemowe widoczne tylko dla danego Użytkownika na jego Profilu. Pojawiają się tam informacje o Komentarzach zamieszczonych pod jego zdjęciami, o Polubieniu jego zdjęć oraz o dodaniu jego Profilu do obserwowanych profili.

5. W ramach funkcjonalności Serwisu Użytkownicy mogą wysyłać sobie prywatne wiadomości.

6. Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści publikowane przez niego w Serwisie nie spowodowały jakichkolwiek naruszeń praw osób trzecich.

7. W sytuacji, gdy w stosunku do Administratora zostaną skierowane przez podmioty trzecie jakiekolwiek roszczenia, odnośnie naruszeń jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich – w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, Administrator dokona zablokowania tych Treści, a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego oraz pokryć ewentualną wynikłą stąd szkodę w pełnej wysokości, jak również poniesione przez Administratora koszty zastępstwa prawnego.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do kasowania dodanych przez Użytkowników zdjęć jeżeli uzna, iż są one niezgodne z polityką Serwisu, w szczególności są słabej jakości lub naruszają obowiązujące przepisy prawa.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania lub kasowania Komentarzy, Referencji Użytkowników jeżeli uzna, iż są one wulgarne, pozbawione klasy, niemerytoryczne bądź naruszają obowiązujące przepisy prawa.

10. Informacja o działaniach Administratora określonych w punkcie V ust. 8-9 może ale nie musi zostać przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przy rejestracji lub poprzez wiadomość prywatną w Serwisie.

11. Administrator może podjąć decyzję o usunięciu Konta Użytkownika, jeżeli jego zdaniem Użytkownik rażąco narusza Regulamin lub korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

12. Konto Użytkownika może zostać usunięte jeżeli jest kolejnym, dodatkowym kontem tego samego Użytkownika (tej samej profesji), lub w którym widnieje on pod inną profesją a konto to pozostaje „kontem martwym” (nie są w nim prowadzone aktywności w dłuższym okresie czasu), lub konto jest niekompletne.

13. Konto Użytkownika może zostać usunięte na prośbę Użytkownika. W tym celu powinien on skontaktować się z Administratorem. Użytkownik może również usunąć konto samodzielnie w ustawieniach swojego profilu bez podawania przyczyny.

14. Użytkownicy mają możliwość zgłaszania Administratorowi za pośrednictwem formularza kontaktowego wszelkich uwag i nadużyć związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz działaniami innych Użytkowników.

15. Administrator udzieli odpowiedzi na każde zgłoszenie Użytkownika w ciągu 48 godzin. Jeżeli Administrator uzna dane zgłoszenie za zasadne, podejmie dalsze kroki celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

16. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do Serwisu przez Użytkowników łącz alfanumerycznych zawierających odnośniki do serwisów konkurencyjnych o podobnej tematyce.

17. Za wyjątkiem czynności określonej w pkt. V ust. 16, niedopuszczalne jest reklamowanie serwisów konkurencyjnych za pośrednictwem Serwisu.

18. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie zdjęć dzieci – osób poniżej 16 roku życia (w szczególności o charakterze aktu, prezentacji bielizny lub noszących w ocenie Administratora znamiona fotografii erotycznej lub pornograficznej). Zamieszczenie tego typu zdjęć będzie powodowało usunięcie Konta Użytkownika oraz złożenie zawiadomienia do organów ścigania, w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Osobom pełnoletnim przysługuje prawo na dodanie fotografii w kategorii akt, bielizna, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi, by dodane zdjęcie z nagością było podyktowane przesłankami artystycznymi a nie erotycznymi, pornograficznymi. Ostatecznej ocenie tych wartości leży w gestii Administratora serwisu a jego decyzje o usunięciu spornej pracy nie podlegają reklamacji.

VI. Poufność. Polityka prywatności

1. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim jedynie w sytuacji, gdy tego typu działanie wymagane jest od Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Od 25 maja 2018 roku przetwarzamy Wasze dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych tzw. RODO.

2. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej, a jej administratorem jest QQMODELS LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem 282 Lincoln Road, PE1 2ND Peterborough.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do:
    a) wglądu do swoich danych przetwarzanych przez administratora określonego w pkt. VI ust. 2,
    b) poprawiania tych danych,
    c) żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usuniecie z bazy Kont Użytkowników. Po usunięciu konta nie przechowujemy dalej danych Użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane pozostawione na serwerach przeglądarki Google.

4. Obowiązki administratora danych .
Administrator danych zobowiązuje się do przetwarzania danych, tylko w zakresie zgód, które zostały udzielone przy procesie rejestracji, o których mowa w niniejszym regulaminie.
Administrator danych zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby powierzone mu dane były stosownie chronione, zabezpieczone. Strona zabezpieczona jest protokołem SSL (ang. Secure Socket Layer), https - z widocznym logotypem kłódki przy adresie strony w przeglądarce, co oznacza, że bezpieczne jest wchodzenie na daną stronę i korzystanie z niej. To jedno z potwierdzeń, czy strona ma certyfikat bezpieczeństwa oraz czy połączenie ze stroną jest prywatne.

VII. Polityka cookies

1. QQMODELS.PL nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w przeglądarce Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym w przeglądarce Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest QQMODELS LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod adresem 282 Lincoln Road, PE1 2 ND Peterborough.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   a) dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z nich, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu.
    b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
    c) utrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:
   a) tymczasowe – pozostające w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu jego wylogowania z Serwisu,
   b) stałe – przechowywane w przeglądarce Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika,
   c) niezbędne – umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie,
   d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Użytkowników funkcjonalności Serwisu,
   e) konfiguracji – umożliwiające ustawienie funkcji w Serwisie,
   f ) reklamowe – umożliwiające dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

6. Użytkownik może określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w jej instrukcji (pliku pomocy) lub zakładce „Ustawienia”.

7. Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia Użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszelkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, w szczególności w formie bannerów wyświetlanych na stronach Serwisu lub artykułów sponsorowanych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. W przypadku istotnych zmian w działaniu serwisu, Użytkownicy mogą zostać poinformowani o wprowadzonych zmianach stosownymi komunikatami.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za okresowe przerwy i utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu z przyczyn technicznych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania działalności Serwisu bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: kontakt@qqmodels.pl

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2017 r. Aktualizacja zapisów związanych z ochroną danych osobowych (RODO) 25 maja 2018.